Blanketter Inkomstuppgift och Avtal

Blanketter och inkomstuppgifter

Alla blanketter skall lämnas till Förskolan Aprikosen AB.

Avgifter för förskola

Blankett för inkomstuppgift finns här

Du ska betala en avgift varje månad när ditt barn går i förskolan.
Din avgift räknas ut utifrån:

 • vilken inkomst ditt hushåll har
 • hur många barn som bor i ditt hushåll
 • om ditt barn går deltid eller heltid

Avgiften gäller från första inskolningsdagen och betalas den sista dagen i varje månad. Du betalar avgift även när ditt barn är ledigt, till exempel under sommaren. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden.

Avgiftens storlek

Avgiften för förskola beräknas på:

 • den sammanlagda månadsinkomsten i det hushåll där ditt barn är folkbokfört
 • antalet barn som är folkbokförda i samma hushåll och är inskrivna i förskola eller fritidshem
 • den tid ditt barn är på förskolan (vistelsetid)

Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten före skatt.

Maxtaxa

Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 50 340 kronor per månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn är 1 510 kronor per månad.

Heltidsavgift

Heltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går mer än 30 timmar i veckan i förskola eller fritidshem. I augusti det år barnet fyller tre år ändras beloppet till deltidsavgift, oavsett antal timmar.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 3 procent av inkomsten, högst 1 510 kronor per månad
 • Barn 2: 2 procent av inkomsten, högst 1 007 kronor per månad
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 503 kronor per månad
 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Deltidsavgift

Deltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går högst 30 timmar i veckan i förskola eller fritidshem. I augusti det år barnet fyller tre år gäller deltidsavgift, oavsett antal timmar.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 2 procent av inkomsten, högst 1 007 kronor per månad
 • Barn 2: 1 procent av inkomsten, högst 503 kronor per månad
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 503 kronor per månad
 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Hur du fyller i blanketten

1. Barnet
Namnet och personnumret på barnet som inkomstuppgifterna gäller för ska fyllas i. Gäller inkomstuppgiften för fler än ett barn i hushållet ska det yngsta barnets uppgifter anges.

2. Hushållet
Samtliga i hushållet, där barnet är folkbokfört, fyller i sina namn och kontaktuppgifter. Med hushåll menas personer som är gifta eller lever i äktenskapsliknande former och bor på samma adress som barnet, oavsett om man är förälder till barnet eller inte. Det är viktigt att mobilnummer och/eller epostadress anges.

3. Hushållets inkomst
I den avgiftsgrundande inkomsten ingår lön före skatt, inkomst av näringsverksamhet och skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229). Skattefria inkomster som bostadsbidrag, barn- bidrag och försörjningsstöd ingår däremot inte och behöver inte anges. Om det finns två vuxna i hushållet ska bådas inkomst anges, inkomsten summeras av Förskolan Aprikosen AB.. Det är viktigt att datum anges från när inkomsten börjar eller började gälla.

Inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten är normalt hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Lämnar du ingen inkomstuppgift, eller om vi inte kan kontrollera dina uppgifter, får du betala högsta avgift. Om din inkomst visar sig vara högre än du angett kan du få betala höjd avgift i efterhand. Kontroller mot inkomst görs årligen när Skatteverket har fastställt (bestämt) taxerad inkomst. Taxerad inkomst är den inkomst som du har tjänat in och beskattas för.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • lön/inkomst från eget företag
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • pension
 • sjukbidrag

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån)

Ändring av inkomst eller familjeförhållanden

Om hushållets sammanlagda inkomst ändras kan det påverka din avgift till förskolan. Därför måste du anmäla förändrad inkomst.

Du anmäler ändringen endast till FÖRSKOLAN APRIKOSEN AB.

Din nya avgift börjar gälla månaden efter din ändring.

4. Oregelbunden inkomst
Denna ruta ska endast markeras om hushållet har en väldigt oregelbunden inkomst vilket gör det svårt att ange månatlig inkomst. Exempel på personer som har oregelbunden inkomst kan vara egenföretagare eller behovsanställda.

Hushållets inkomstuppgifter ska fortfarande anges preliminärt med en uppskattning. Uppskattningen ska vara för max 12 månader under kalenderåret och ska alltid anges som inkomst per månad. Denna inkomst kommer att kontrolleras i efterhand. Nya inkomstuppgifter lämnas så fort de kan fastställas. Om rutan för oregelbunden inkomst markeras måste även en kompletterande orsak till den oregelbundna inkomsten anges.

Huvudsakliga regler för avgiften

Avgiftens storlek beror på den avgiftsgrundande inkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört och antalet barn som hushållet har inskrivna i förskolan. Avgiften tas ut från och med det datum då platsen blev tillgänglig. Avgiften betalas 12 månader per år. Högsta avgift debiteras då hushållet har en bruttoinkomst (inkomst före skatt) på 50 340 kr eller mer per månad. Om ingen inkomstuppgift har lämnats eller om kontroll av lämnade uppgifter inte medges, debiteras högsta avgift.

Förälder är skyldig att omgående anmäla förändringar som påverkar avgiften, samt kontrollera att rätt avgift debiteras så att efterdebiteringar undviks. Ändring av avgift kan endast ske per månadsskifte, även när det gäller byte från heltid till deltid eller omvänt. En retroaktiv ändring som innebär en sänkning av avgiften görs dock högst två månader bakåt i tiden, efter det att anmälan inkommit till Förskolan Aprikosen AB. Den som har sagt upp sin plats ska betala avgift under uppsägningstiden som 1 månad från att anmälan är inkommen.

Om ett hushålls sammanlagda avgiftsgrundande inkomst understiger 4000 kr per månad uttas ingen avgift för hushållets inskrivna barn.

Kom ihåg!

 • Förändringar i hushållet eller hushållets inkomst ska alltid lämnas till Förskolan Aprikosen AB.
 • Lämnas ingen uppgift om hushållets inkomst debiteras högsta avgift.
 • Årlig efterkontroll kommer att göras och vid fel angiven inkomst kan efterdebitering ske.
 • Vid två obetalda fakturor finns grund för uppsägning av plats på förskola.