Blanketter Inkomstuppgift och Avtal

Alla blanketter skall lämnas till Förskolan Aprikosen AB.

Inkomstuppgifter

Blankett för inkomstuppgift finns här.
Din avgiftsgrundande inkomst är normalt din lön före skatt. Om du inte lämnar en inkomstuppgift, eller om vi inte kan kontrollera dina uppgifter, får du betala maxavgiften. Som avgiftsgrundande inkomst räknas i huvudsak följande inkomster före skatt:

 • Din lön
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Vuxenstudiebidrag
 • Inkomst av näringsverksamhet, efter avdrag för egenavgifter
 • Pension
 • Sjukbidrag
 • Rehabiliteringspenning
 • Skattepliktigt vårdbidrag
 • Korttidsstudiestöd
 • Skattepliktigt utbildningsbidrag
 • Livränta
 • Periodiskt understöd
 • Arvoden
 • Ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med din tjänst
 • Beskattningsbara naturaförmåner som bilförmån och bostadsförmån.

 

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • Försörjningsstöd
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Studiemedel (bidrag och lån)

 

Heltidstaxa

Heltidstaxa gäller för barn som är mellan ett och två år och som går mer än 30 timmar i veckan i förskola:

 • Yngsta barnet: 3 % av inkomsten, max 1 425 kr/månad.
 • Näst yngsta barnet: 2 % av inkomsten, max 950 kr/månad.
 • Nästkommande barn: 1 % av inkomsten, max 475 kr/månad.
 • Från det fjärde barnet: ingen avgift.

 

Deltidtaxa

Deltidtaxa gäller för barn som är mellan ett och två år och som går högst 30 timmar i veckan. Samma avgift gäller för barn som är tre till fem år och går mer än 15 timmar i veckan och i fritidshemmet, avgiften ändras från och med augusti det år barnet fyller tre år:

 • Yngsta barnet: 2 % av inkomsten, max 950 kr/månad.
 • Näst yngsta barnet: 1 % av inkomsten, max 475 kr/månad.
 • Nästkommande barn: 1 % av inkomsten, max 475 kr/månad.
 • Från det fjärde barnet: ingen avgift.

Barn som är tre till fem år får under terminerna gå gratis 15 timmar i veckan från och med augusti det år barnet fyller tre år. Går barnet fler än 15 timmar gäller deltidstaxa
Avgiften betalas 12 månader per år.
Lämnas ingen inkomstuppgift debiteras högsta avgift.
Uppgifter som påverkar avgiften ska omgående anmälas till förskolan.

 • Avtal

 

Vi vill att ni fyller i en blankett för överenskommelse om plats hos oss

Blankett för vår Överenskommelse om plats finns på sidan Uppsägning & ködatum. Det datum du gör ansökan blir ditt ködatum.
Uppsägning av plats ska göras skriftligt till förskolan samt på Min barnomsorg. Uppsägningstiden är 1 månad. Avgift betalas under uppsägningstiden.